Naposledy aktualizováno: 04.09.2019 17:58:10
logo

Obecní knihovna Kundratice

Půjčování knih se řídí dle Výpůjčního řádu

  1. Z místní knihovny má právo si půjčovat knihy každý občan ČR po předložení občanského průkazu.
  2. Čtenář svým podpisem na přihlášce potvrzuje, že se seznámil s výpůjčním řádem, který bude dodržovat.
  3. Za mládež do 15ti let přihlášku podepíší rodiče, kteří svým podpisem souhlasí, že dítě může navštěvovat knihovnu.
  4. Rodiče nesou odpovědnost za vypůjčené knihy svého dítěte.
  5. Čtenář je povinen ihned informovat knihovnu o změně bydliště. Okamžitě hlásit infekční choroby v rodině. Po dobu onemocnění se knihy nemocnému čtenáři nepůjčují.
  6. Knihovna vystaví každému čtenáři čtenářský průkaz, který je zdarma.
  7. Není dovoleno, aby knihovna vystavila několik průkazů jedné osobě.

8.   Výpůjční lhůta u knih je 4 týdny. Po uplynutí výpůjční lhůty může být tato na žádost čtenáře prodloužena (není-li kniha žádána jiným čtenářem) a to nejvýše 3X..
Výpůjční lhůta u časopisů je 1 týden.
Knihovna není povinna zasílat písemné upozornění o překročení výpůjční lhůty. 1. upomínka se posílá pouze elektronicky (e-mailem, nebo SMS), 2. upomínka se zasílá elektronicky nebo poštou, 3. upomínka pouze poštou a předžalobní upomínka se posílá doporučeně poštou. Upomínky jsou zasílány v následujících termínech:

1. upomínka 3. kalendářní den po překročení výpůjční lhůty, knihovna si účtuje 5,-

2. upomínka 23. den po překročení výpůjční lhůty, knihovna si účtuje 10,-

3. upomínka 43. den po překročení výpůjční lhůty knihovna si účtuje 20,-

Předžalobní upomínka 73. den po překročení výpůjční lhůty knihovna si účtuje 100,-

Pro vybírání poplatků z prodlení je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoliv doručení upomínky.

9.Čtenář je povinen hlásit před odchodem z knihovny zjištěné poškození knihy, jinak se vydává v nebezpečí, že poškození bude hradit sám. Ztracenou nebo poškozenou knihu vlastním zaviněním uhradí čtenář v pořizovací hodnotě knihy.

10.  Čtenář nemá právo knihy vypůjčené z místní knihovny dále půjčovat svým známým apod.

11.  . Právo půjčovat si knihy zaniká čtenáři:

a)     odhlásí-li se sám

b)     porušuje-li soustavně výpůjční řád

c)     po dobu trvání nakažlivé choroby

 

12.  . Požaduje-li čtenář knihu, kterou knihovna nemá ve svém fondu, knihovna zajistí výpůjčku z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

13.  . Tento Výpůjční řád je platný od 20.6.2011, kdy byl schválen obecním zastupitelstvem.

V Košťálově 21.6.2011

 

 

PaedDr. Miloslav Janata                                                            Mgr. Pavlína Hejsková
starosta                                                                                        knihovnice